Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2016

hebdzynska
08:02
07:29
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viammmmartys mmmmartys

December 09 2016

hebdzynska
20:31
1836 7e9c
Reposted fromnyaako nyaako viaxvou xvou

December 08 2016

hebdzynska
07:43
7233 399a
Reposted fromflesz flesz viaLalli Lalli

December 07 2016

hebdzynska
10:21
6446 b339
Reposted fromrol rol viaLalli Lalli
hebdzynska
10:21
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viaoversensitive oversensitive
hebdzynska
10:21
1638 db22
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoversensitive oversensitive
hebdzynska
10:20
5058 7966 500
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
hebdzynska
10:20
0104 7cc2
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viarawwrr rawwrr
hebdzynska
10:18
4035 af2c 500
Reposted fromkelu kelu viarawwrr rawwrr
hebdzynska
10:17
0991 91dc 500
hłasko.
Reposted fromrol rol viarawwrr rawwrr
hebdzynska
10:08
6275 1ef3 500
Reposted frompiehus piehus viarawwrr rawwrr
hebdzynska
10:08
Reposted fromNanaya Nanaya viaateme ateme

December 06 2016

hebdzynska
08:32
hebdzynska
08:32
7817 cae5 500
Reposted fromrol rol
hebdzynska
08:19
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viatobecontinued tobecontinued
hebdzynska
07:56
Reposted fromshakeme shakeme
hebdzynska
07:56
5945 e42d 500
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued

December 05 2016

hebdzynska
22:22
0386 8297
Reposted fromGIFer GIFer viahavingdreams havingdreams
hebdzynska
21:21
5161 4d41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl